E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda İndirim Konusu ve KDV İadesi

Bilindiği üzere e-fatura mükellefleri birbirlerine düzenleyecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemek zorundadırlar

Ancak bazen e-fatura düzenlemek zorunda olan  firmalar sehven kağıt fatura düzenlemek durumunda kalabiliyor ve durum özellikle KDV iadesi alan firmalarda hata olarak karşılarına çıkmaktadır. Hali hazırda 65.000 civarında e-fatura mükellefi bulunmakta olduğunu göz önüne aldığımızda bu tür hataların olması normal karşılanabilir.

KDV iadesi alan firmaların KDV iade Kontrol raporlarında e-fatura mükellefinin sehven veya başka nedenlerle düzenledikleri kağıt faturalar hata olarak çıkmakta ve ilgili vergi dairesi bu durumun düzetilmesi için söz konusu faturanın tenzilini veya listelerden çıkartılmasını talep etmektedir.

Ancak, elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen KDV nin 3065 sayılı KDV Kanununu 29. maddesinde belirtilen şartları taşıması şartıyla söz konusu KDV nin indirim olarak dikkate alınması 213 sayılı VUK un 3. maddesi gereğidir.

Konuyla ilgili Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının 24.11.2015 tarih ve  41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 sayılı özelgesinde;

….. Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV  Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmadığı tabiidir.

Denilmektedir.

Yukarıda  yer verilen mukteza ve açıklamalardan da görüleceği üzere e-fatura yerine sehven kağıt fatura düzenlenmesi durumunda, faturayı alan şirketin bu KDV’yi indirim ve yüklenim konusu yapmasında herhangi bir engel yoktur.

Sadece burada uygulanacak cezai işlem, aşağıda belirtildiği üzere, e fatura mükellefi olup ta, yine bir e-fatura mükellefine KAĞIT fatura düzenleyen şirkete ve alan şirkete  VUK/353 gereği 210 TL ceza kesilmesi olacaktır.

Diğer taraftan, kağıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen efatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak  bu özelge bize gösteriyor ki, her zaman gündeme geldiği üzere, tebliğler ile Kanun değişmez, hükmünü hatırlatmaktadır.

Yani GİB,  bir tebliğ ile e-fatura düzenlenmemesi halinde bu fatura hiç düzenlenmemiş sayılır hükmünü  Sakarya VDB’nin verdiği özelge ile  çok güzel biçimde Kanun’dan örnekler vererek geçersiz saymaktadır.