İş Davalarında “Arabulucuya Başvuru Şartı”

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu” İş Mahkemelerinde görülen davaların yargılama usulleri ile ilgili pek çok değişiklik içermektedir.

 

1950 yılından bu yana yürürlükte olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması ile 1.1.2018 tarihinden itibaren, İş Mahkemelerinde açılacak olan; işçi veya işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talepli  davalarında Arabuluculuk dava şartı haline geldi.

 

İşçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

 

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek.

 

Buna göre, İş Mahkemeleri, arabulucuya başvurulmadan açılan davaları “usulden” reddedecektir.

 

 İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalar hakkında arabuluculuk dava şartı aranmamıştır.

 

İş Davaları Hızla Sonuçlandırılacak

 

Arabulucu, görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde anlaşmazlığı sonuçlandırmakla yükümlüdür.

 

Kanuna göre, arabulucu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde anlaşmazlığı sonuçlandırmakla yükümlü olup, bu süre, zorunlu hallerde en fazla bir hafta uzatılabilecek. Ayrıca, alacak davalarında arabulucuya gitmek zorunda olan işçi ve işveren anlaşmak zorunda değil. Eğer taraflar arabulucu aracılığı ile yapılan görüşmelerde anlaşamazsa, İş Mahkemelerine başvurabilecekler.

Temyiz edilen işe iade davaları ise Yargıtay yerine Bölge Adliye Mahkemelerinde ivedilikle görülecek ve bu kararlar kesin olacak.

 

Daha önceden 10 yıl olan Zaman Aşımı Süresi 5 Yıla İndirilmiştir.

 

Bu Kanunla, 4857 sayılı Kanuna eklenen ek madde 3 ile iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

  • Kıdem- ihbar tazminatı •İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat
  • Kötüniyet tazminatı •İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat

Yasa kapsamında arabulucuya başvuru şartını düzenleyen 3. madde ile yasanın Yürürlükten kaldırılan hükümleri içeren 11 ve 12. maddeleri 1 Ocak 2018 de yürürlüğe girecek. Diğer hükümler yayım tarihi olan  25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

7036-Sayili- İş Mahkemeleri Kanunu ekte bilgilerinize sunulmuştur.