SGK Genelgesi 2020/52 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-66454725-010.06.01-16467758 Tarih: 22.12.2020 Ko…

 

 

SGK Genelgesi 2020/52 – 2020/45 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması

 

SGK Genelgesi 2020/52

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-66454725-010.06.01-16467758

Tarih: 22.12.2020

Konu : 2020/45 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması

GENELGE

2020/52

17.11.2020 tarihli ve 2020/45 Sayılı “7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” konulu Genelge’nin:

5)”Yapılandırma Usul ve Esasları” başlıklı maddesinin 5.2-“İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması” başlıklı alt maddesine son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil edilebilmesi için 15/12/2020-31/12/2020 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 15/12/2020 olarak, Cumhurbaşkanı tarafından yapılandırma başvuru süresinin 1 ay uzatılması halinde ise 14/1/2021-1/2/2021 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 14/1/2021 olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.”,

16) “Diğer Usul ve Esaslar” başlıklı maddesinin,

16.11- “Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı alt maddesinin dördüncü paragraf ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sonrasında gelmek üzere örnek1 eklenmiştir.

“-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

kaydıyla yapılandırma müracaat tarihi itibarıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

Örnek 1: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 5.12.2020 tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat ederek

25.12.2020 tarihinde yapılandırmanın birinci taksitini ödemesi şartıyla ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret ve altında olması halinde 5.12.2020 tarihi itibarıyla borcunun olmadığına dair belge düzenlenecektir.”,

16.12- “İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar” başlıklı alt maddesinin a) “İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı bendinin üçüncü paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sonrasında gelmek üzere örnekl, örnek 2, dördüncü paragraf ve örnek 3 eklenmiştir.

“-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,

kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.

Örnek 1: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 5.12.2020 ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat ederek 25.12.2020 tarihinde yapılandırmanın birinci taksitini ödemesi şartıyla ve kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması halinde

5.12.2020 tarihi itibarıyla borcunun olmadığına dair belge düzenlenecektir.

Örnek 2: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 20.11.2020 ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat ederek 25.11.2020 tarihinde yapılandırmanın birinci taksitini ödemesi şartıyla ve kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması halinde

20.11.2020 tarihi itibarıyla borcunun olmadığına dair belge düzenlenecektir.

Belgeler düzenlenirken müracaat tarihi ile ihale tarihi kontrol edilecek, ihale tarihi yapılandırma müracaat tarihinden önceki bir tarih ise borcu yoktur başvurularında, borç tutarı yapılandırma hükümlerinden yararlandırılmamış haliyle dikkate alınarak anılan tebliğdeki limitlere göre değerlendirilecektir.

Örnek 3: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 18.11.2020 ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, ihale tarihinden sonraki 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat etmesi durumunda borç tutarının yapılandırma kanun hükümlerinden yararlandırılmamış haliyle anılan tebliğde belirtilen limitlere göre kontrolü sağlandıktan sonra borcu yoktur belgesi düzenlenecektir.”,

16.12- “İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar” başlıklı alt maddesinin b) “Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar” başlıklı bendinin birinci paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için ilk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,”

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.