2021 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (G…

 

 

2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi

2021 MTV

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31349 (Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 56.500’ü aşmayanlar 1 1.051 733 410 309 109
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar 2 1.155 806 450 341 120
99.000’i aşanlar 3 1.261 879 492 372 130
1301 – 1600 cm³ e kadar 56.500’ü aşmayanlar 4 1.830 1.372 796 563 216
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar 5 2.014 1.510 876 617 236
99.000’i aşanlar 6 2.197 1.647 954 674 258
1601 – 1800 cm³ e kadar 141.600’ü aşmayanlar 7 3.556 2.781 1.635 998 387
141.600’ü aşanlar 8 3.881 3.032 1.786 1.090 422
1801 – 2000 cm³ e kadar 141.600’ü aşmayanlar 9 5.603 4.315 2.536 1.510 594
141.600’ü aşanlar 10 6.113 4.709 2.767 1.647 648
2001 – 2500 cm³ e kadar 176.800’ü aşmayanlar 11 8.405 6.102 3.812 2.277 901
176.800’ü aşanlar 12 9.170 6.656 4.158 2.485 983
2501 – 3000 cm³ e kadar 353.900’ü aşmayanlar 13 11.719 10.196 6.369 3.426 1.256
353.900’ü aşanlar 14 12.786 11.122 6.949 3.738 1.371
3001 – 3500 cm³ e kadar 353.900’ü aşmayanlar 15 17.848 16.060 9.674 4.829 1.769
353.900’ü aşanlar 16 19.472 17.519 10.553 5.267 1.932
3501 – 4000 cm³ e kadar 566.400’ü aşmayanlar 17 28.063 24.233 14.271 6.369 2.536
566.400’ü aşanlar 18 30.616 26.435 15.571 6.949 2.767
4001 cm³ ve yukarısı 672.600’ü aşmayanlar 19 45.932 34.443 20.399 9.168 3.556
672.600’ü aşanlar 20 50.107 37.575 22.254 10.001 3.881
2- Motosikletler Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
  100 – 250 cm3’e kadar 196 147 108 67 26
  251 – 650 cm3’e kadar 405 307 196 108 67
  651 – 1200  cm3’e kadar 1.045 621 307 196 108
  1201 cm3 ve yukarısı 2.535 1.675 1.045 830 405

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.256 830 405
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 1.675 1.045 621
1901 cm3 ve yukarısı 2.535 1.675 1.045
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.172 1.895 830
26-35 kişiye kadar 3.804 3.172 1.256
36-45 kişiye kadar 4.234 3.591 1.675
46 kişi ve yukarısı 5.079 4.234 2.535
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.127 748 367
1.501-3.500 kg’a kadar 2.281 1.322 748
3.501-5.000 kg’a kadar 3.427 2.852 1.127
5.001-10.000 kg’a kadar 3.804 3.231 1.515
10.001-20.000 kg’a kadar 4.572 3.804 2.281
20.001 kg ve yukarısı 5.719 4.572 2.657

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 21.236 16.980 12.733 10.184
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 31.860 25.481 19.110 15.287
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 42.487 33.987 25.481 20.386
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 53.113 42.487 31.860 25.481
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 63.740 50.989 38.236 30.584
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 74.366 59.488 44.610 35.678
20.001 kg. ve yukarısı 84.989 67.984 50.989 40.789
             

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 1.051 733 410 309 109
1301-1600 cm³ e kadar 1.830 1.372 796 563 216
1601-1800 cm³ e kadar 3.234 2.526 1.488 906 351
1801-2000 cm³ e kadar 5.095 3.923 2.306 1.372 541
2001-2500 cm³ e kadar 7.640 5.547 3.466 2.070 819
2501-3000 cm³ e kadar 10.655 9.268 5.790 3.113 1.143
3001-3500 cm³ e kadar 16.226 14.600 8.794 4.389 1.610
3501-4000 cm³ e kadar 25.513 22.030 12.974 5.790 2.306
4001 cm³ ve yukarısı 41.756 31.312 18.544 8.333 3.234

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.