Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Rekabet Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik

 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31542

Rekabet Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif İşbirliği Yönetmeliği: 15/2/2009tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

b) Ceza Yönetmeliği: 15/2/2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliği,

c) Dosya: Soruşturma kapsamında elde edilen, oluşturulan veya bir araya getirilen tüm bilgi ve belgeleri,

ç) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,

d) Kurul: Rekabet Kurulunu,

e) Kurum: Rekabet Kurumunu,

f) Soruşturma tarafı: Haklarında soruşturma açılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerini,

g) Uzlaşma: İhlalin varlığı ile kapsamını kabul eden taraflara verilecek idari para cezasında indirim uygulanarak soruşturmanın nihai kararla sonlandırılması usulünü,

ğ) Uzlaşma ara kararı: Uzlaşma görüşmeleri sonunda Kurul tarafından alınacak olan ve uzlaşma metninde yer alması beklenen hususları içeren kararı,

h) Uzlaşma metni: Uzlaşma ara kararı akabinde, uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettiğine dair yazılı beyanını,

ı) Uzlaşma nihai kararı: Uzlaşma süreci sonunda Kurul tarafından alınacak nihai kararı,

i) Uzlaşma tarafı: Talep üzerine veya resen başlatılan uzlaşma sürecine dâhil olan teşebbüs veya teşebbüs birliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma Süreci

Uzlaşmanın genel ilkeleri

MADDE 4 – (1) Kurul, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilir.

(2) Kurul, uzlaşma usulünün başlatılmasında, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını dikkate alır. Bu çerçevede Kurul aşağıdaki hususları göz önünde bulundurabilir:

a) Soruşturma taraflarının sayısı,

b) Soruşturma taraflarının önemli bir kısmının uzlaşmaya başvurup başvurmadığı,

c) İhlalin kapsamı ile delillerin niteliği,

ç) Soruşturma taraflarıyla ihlalin varlığına ve kapsamına ilişkin ortak bir kanaate ulaşmanın mümkün olup olmadığı.

(3) Kurul, ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden soruşturma tarafları ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir.

(4) Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde ondan yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir.

(5) Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz.

(6) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığında uzlaşma nihai kararına kadar uzlaşma sürecinin tarafların tamamı veya bir kısmı için sona erdirilmesine karar verebilir:

a) Yürütülmekte olan uzlaşma sürecinden beklenen usuli faydanın sağlanamayacağının veya soruşturma taraflarıyla ihlalin varlığına ve kapsamına ilişkin ortak bir kanaate ulaşmanın mümkün olmadığının anlaşılması,

b) Delillerin karartılması tehlikesinin bulunması,

c) 12 nci maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Uzlaşma sürecinin başlatılması

MADDE 5 – (1) Soruşturma tarafları uzlaşma taleplerini yazılı olarak Kuruma iletir. Kurul, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki hususları dikkate alarak bu talebi kabul veya ret edebileceği gibi varsa diğer tarafların da uzlaşma görüşmelerine davet edilmesine karar verebilir.

(2) Tarafların uzlaşma talebinde bulundukları aşamada, isnat edilen ihlalin niteliğinin ve kapsamının ortaya konulması için daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde Kurul, birinci fıkra kapsamında vereceği kararı erteleyebilir.

(3) Kurul, uzlaşma sürecini resen başlatması halinde, soruşturma taraflarını uzlaşma görüşmelerine davet eder. Soruşturma tarafları, bu davetin tebliğinden itibaren on beş gün içinde uzlaşma görüşmelerine başlamak isteyip istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirir. Bu süre geçtikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz.

Uzlaşma görüşmeleri

MADDE 6 – (1) Kurulun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ile soruşturma taraflarının Kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi hallerinde, Kurum ilgili taraflarla uzlaşma görüşmelerini en kısa sürede başlatır.

(2) Uzlaşma görüşmelerine başlanmış olması, uzlaşma taraflarının kendileri hakkında isnat edilen ihlali kabul ettikleri anlamına gelmez. Uzlaşma tarafları, uzlaşma metninin sunulmasına kadar uzlaşma sürecinden çekilebilir.

(3) Birden fazla uzlaşma tarafı ile uzlaşma görüşmelerine başlanması halinde, görüşmelerin ayrı ayrı yürütülmesi esastır.

(4) Uzlaşma görüşmeleri, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan bir tutanak ile kayıt altına alınır. Bu tutanak Kurum içi yazışma olarak saklanır.

(5) Uzlaşma görüşmelerinde, soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi koşuluyla, uzlaşma tarafının aşağıdaki hususlarda bilgi edinmesi sağlanır:

a) Uzlaşma tarafı hakkında ileri sürülen iddiaların içeriği,

b) İsnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı,

c) Uzlaşma tarafının, isnat edilen ihlalin niteliğine ve kapsamına ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla sınırlı olmak ve ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmak kaydıyla, taraf hakkındaki ihlal isnadına dayanak teşkil eden başlıca deliller,

ç) Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde uygulanabilecek indirim oranı,

d) Uzlaşma tarafına verilebilecek idari para cezası aralığı.

(6) Uzlaşma görüşmelerinde uzlaşma tarafı beşinci fıkrada yer alan hususlar hakkında görüşlerini bildirir.

Uzlaşma ara kararı

MADDE 7 – (1) Kurul, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasını takiben sürece ilişkin ara kararını verir. Kararda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İsnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı,

b) Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan azami idari para cezası oranı,

c) Uzlaşma usulü sonucunda uygulanacak indirim oranı,

ç) Varsa, Aktif İşbirliği Yönetmeliği kapsamında uygulanacak indirim oranı,

d) Verilecek azami idari para cezası oranı ve miktarı,

e) Uzlaşma metninin Kuruma gönderilmesi için verilecek ve on beş günü aşmayacak kesin süre,

f) Uzlaşma metninin süresi içinde gönderilmemesi halinde, Kurulun ara kararda yer verilen hususlarla bağlı olmayacağı.

(2) Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan azami idari para cezasının teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin uzlaşma nihai kararından bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa uzlaşma nihai kararı tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onunu aşması halinde, bu oranı aşan para cezaları, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna indirilir ve uzlaşma indirimi bu miktar üzerinden uygulanır.

(3) Uzlaşma süreci ile birlikte pişmanlık başvurusunun da bulunması halinde, Aktif İşbirliği Yönetmeliği kapsamında belirlenen indirim oranı ile uzlaşma için belirlenen indirim oranı toplanarak birlikte uygulanır.

(4) Uzlaşma ara kararında yer verilen hususlar uzlaşma taraflarınca müzakere konusu yapılamaz.

Uzlaşma metni

MADDE 8 – (1) Uzlaşma tarafı, uzlaşma ara kararında bildirilen hususları kabul etmesi halinde, aşağıdaki unsurları içeren bir uzlaşma metnini sunar:

a) Uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettiğine dair açık beyanı,

b) Kurulun uzlaşma tarafına ihlal nedeniyle verebileceği azami idari para cezası oranı ve miktarı ile tarafın uzlaşma usulü çerçevesinde bu ceza oranını ve miktarını kabul ettiği,

c) Uzlaşma tarafının hakkındaki iddialar konusunda yeterli derecede bilgilendirildiği ve kendi görüşlerini ve açıklamalarını aktarmak için tarafa yeterli imkân tanındığı,

ç) İdari para cezasının ve uzlaşma metninde yer alan hususların uzlaşma tarafınca dava konusu yapılamayacağı.

(2) Uzlaşma metninin uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilerce imzalanarak yazılı olarak sunulması esastır. Ancak birinci fıkradaki unsurları içerir beyan şifahi olarak da sunulabilir. Bu durumda, verilen beyan görevli meslek personeli tarafından yazılı hale getirildikten sonra uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilere teyit ettirilir. Uzlaşma metni Kurum içi yazışma olarak saklanır.

(3) Sunulan uzlaşma metninde eksikliklerin bulunması halinde Kurul, bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün içinde bu eksikliklerin giderilmesini, aksi takdirde 11 inci maddenin birinci fıkrasının uygulanacağını taraflara bildirir.

(4) Usulüne uygun şekilde sunulan uzlaşma metni geri çekilemez.

Uzlaşma nihai kararı

MADDE 9 – (1) Uzlaşma metninin Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren on beş gün içinde, Kurul tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili taraf bakımından soruşturma sonlandırılır.

(2) Uzlaşma nihai kararında, Kanunun 52 nci maddesinde belirtilen hususlara ilaveten aşağıdaki hususlara da yer verilir:

a) Uzlaşma tarafı hakkında ileri sürülen iddiaların içeriği,

b) İhlalin niteliği ve kapsamı,

c) Uzlaşma tarafı hakkında ihlal tespitine dayanak teşkil eden deliller,

ç) Uzlaşma usulüne göre uzlaşma tarafına uygulanan indirim oranı ve verilen idari para cezası,

d) Uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve idari para cezasını kabul ettiği.

(3) Soruşturmanın en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği bakımından devam ettiği hallerde, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın alınmasından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Uzlaşma sürecinde Aktif İşbirliği Yönetmeliğinin uygulanması

MADDE 10 – (1) Uzlaşma tarafı teşebbüslerin Aktif İşbirliği Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci maddelerinden yararlanabilmek için ayrıca başvuruda bulunmaları mümkündür. Ancak uzlaşma metni sunanlar bakımından bu metnin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra Aktif İşbirliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması halinde Aktif İşbirliği Yönetmeliğinde öngörülen süreler uygulanır.

Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması

MADDE 11 – (1) Uzlaşma tarafının uzlaşma metnini süresi içinde göndermemesi, gönderilen uzlaşma metninde bulunan eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi, Kurulun 4 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında uzlaşma sürecinin sona erdirilmesine karar vermesi veya uzlaşma tarafının 6 ncı maddenin ikinci fıkrası doğrultusunda uzlaşma sürecinden çekilmesi hallerinde, ilgili taraf bakımından sürecin uzlaşma ile sonuçlanmadığı kabul edilerek olağan soruşturma usulü takip edilir. Bu durumda, uzlaşma görüşmeleri kapsamında uzlaşma tarafınca sunulan bilgi ve belgeler dosya kapsamından çıkarılır ve soruşturma sonucunda alınacak nihai karara dayanak yapılmaz.

(2) Kurulun, 4 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında uzlaşma sürecinin sona erdirilmesine veya 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca uzlaşma talebinin reddedilmesine ilişkin olarak aldığı kararın gerekçesi nihai kararda yer alır.

(3) Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması, 5 inci madde çerçevesinde Kurulun gönderdiği davetin kabul edilmemesi veya süresi içerisinde bu davete cevap verilmemesi hallerinde tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Gizlilik yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Uzlaşma tarafı, uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler kapsamında eriştiği bilgi ve belgeleri varsa diğer soruşturma tarafları bakımından verilecek nihai karara kadar gizli tutar.

(2) Gizlilik yükümlülüğünün ihlal edildiğinin, uzlaşma nihai kararı sonrasında tespit edilmesi halinde, bu karar geri alınarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği hakkında yeni bir soruşturma başlatılabilir.

(3) Gizlilik yükümlülüğünün ihlali, ikinci fıkra uyarınca başlatılacak soruşturmada ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine verilecek idari para cezasının belirlenmesinde ağırlaştırıcı unsur olarak kabul edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Devam eden soruşturmalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yürürlüğe girmesinden önce başlatılan ancak soruşturma raporu tebliğ edilmemiş olan soruşturmalar hakkında da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.