T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sa…

 

 

SGK Genel Yazı – Fiili Hizmet Süresi Zammı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

Sayı:E-66325124-201.99-34131424

Tarih: 27.10.2021

Konu: Fiili Hizmet Süresi Zammı

GENEL YAZI

ÖZET:

Tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologlar adına 03.08.2018 tarihinden itibaren SGK’ ya fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler iptal edilecek ve bundan böyle tıbbi uygulama yetkisine sahip olan psikologlar fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaktır. (TÜRMOB)

SGK Genel Yazı – Sağlık Çalışanları Fiili Hizmet Süresi Zammı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2021 tarih ve 25497265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesinde, tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologların fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin Bakanlıkları Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş istenildiği, ilgili Genel Müdürlüğün 03.02.2020 tarih ve E. 4549 sayılı cevabi yazısında ise tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmamasının uygun olacağının belirtildiği ifade edilerek yeni bir unvan tablosunun gönderildiği ve gönderilen unvan tablosunda “tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologlarında” yer almadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sırası ile insan sağlığına ilişkin işlerde; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Buna göre, 3/8/2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, işin risklerine maruz kalınmasına bağlı bulunduğundan, doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yeni unvan tablosunun incelenmesinde, ilk unvan tablosunda yer alan Psikolog (Tıbbi Uygulama Yetkisi olan Sertifikalı) unvanının bu tablo ile fiili hizmet süresi zammı kapsamından çıkarıldığı anlaşıldığından, bu unvana sahip psikologların adına işverenlerce bildirilen fiili hizmet süresi zammının iptali için bu kapsamda bildirimi yapılan psikologların listesi alınmış ve bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Buna göre, listede yer alan sigortalıların işverenleri ile yazışma yapılmak suretiyle tıbbi uygulama yetkisine sahip olan psikologların tespitinin yapılması, 03.08.2018 tarihinden itibaren bu sigortalılar adına fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimlerin iptal edilmesi ve bundan böyle tıbbi uygulama yetkisine sahip olan psikologların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilmemesi hususunda işverenlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür