BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek BAĞKUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL…

 

 

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

ÖZET:

⎯ 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları,

⎯ 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki sigortalılar,

⎯ İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2022 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

 

BAĞKUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA USULLERİ:

28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 77 inci maddesinde; “GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanımdaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” Hükmü yer almaktadır.

11.01.2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5089 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilgili maddenin uygulama süresi uzatılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

⎯ İkametgahı Türkiye’ de bulunan 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

⎯ İkametgahı Türkiye’de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık tesisleri ile Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2022 tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.

Kaynak: TÜRMOB