2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar 03.02.20…

 

 

1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Hatırlatmalar

2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar

 

ÖZET:

2021 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnası ile Ar-ge İndiriminden yararlanan mükelleflerin 2022 yılındaki yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalar aşağıdaki gibidir:

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci maddesine göre Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bu madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden İSTİSNA edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-ge ve Tasarım İNDİRİM TUTARI 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

Bu tutarların, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar, başka bir deyişle 31 Aralık 2022 tarihine kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç / indirim konusu yapılan tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecektir. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

 

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 08.02.2021/43 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

2021 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnası ile Ar-ge İndiriminden yararlanan mükelleflerin 2022 yılındaki yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

1-) 2021 Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde 1.000.000 Türk Lirası Ve Üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Yararlanan Mükellefler

7263 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile 4691 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde-3 uyarınca; 1/1/2022 tarihinden itibaren 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar, başka bir deyişle 31.12.2022 tarihine kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecektir.

Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

2-) 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 1.000.000 Türk Lirası ve Üzerinde Ar-Ge İndiriminden Yararlanan Mükellefler

7263 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine eklenen on dördüncü fıkra düzenlemesi uyarınca; 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-ge ve Tasarım indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar, başka bir deyişle 31.12.2022 tarihine kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, 5746 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez.

Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

Kaynak: TÜRMOB