2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi,2019 yılı, 2020 yılı, 2021 yılı ve 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2023 yılı Ocak ila 2023 yılı Haziran döneminde de devam edilecektir.

TBMM de kabul edilen Kanun metnine göre;

1) 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 13,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Ocak ila Haziran ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2) 2023 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2022/ Ocak ila 2022/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2023 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2023 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.

3) 5510 sayılı Kanunun 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri

uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

4) Asgari ücret desteği 2023 yılının Ocak ila Haziran ayı döneminde uygulanacaktır.

5) İlgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.000,8 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

6) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

7) 2023 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması
için;

— 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

— 2023/Ocak ila 2023/Haziran Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının, 2022/ Ocak ila 2022/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı Sayısından Az Olmaması, Gerekmektedir.

8) 2023 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;— 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

— Cari ay primlerini yasal süresi içinde ödenmesi,

— SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,

— 2023 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması, Gerekmektedir.

9) Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

Kaynak: TÜRMOB