Yapılandırma Kanunu Sirküleri – TÜRMOB İçindekiler I- GENEL BİLGİ A. Başvuru ve Ödeme Süreleri B. Düzenleme Yapılan Konular ve Madde Numaraları…

 

 

Yapılandırma Kanunu Hakkında Açıklamalar – TÜRMOB

Yapılandırma Kanunu Sirküleri – TÜRMOB

İçindekiler

I- GENEL BİLGİ

A. Başvuru ve Ödeme Süreleri

B. Düzenleme Yapılan Konular ve Madde Numaraları

C. Yasada Yer Alan Düzenlemelerin Temel Özellikleri

II- KAPSAM VE TANIMLAR

A. Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler

B. Yapılandırmaya konu alacaklar

III– KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME (MADDE 2)

IV- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR (MADDE 3)

V- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (MADDE 4)

VI- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI (MADDE 5)

A. Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Artırımı

B. 2022 Yılı Matrah Artırımı Koşulları

C. Muhtasar ve KDV’de Matrah Artırımı

VII- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (MADDE 6)

A. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar (md. 6/1) 28

B. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, makine, teçhizat ve demirbaşlar (md. 6/2) . 29

C. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar (md. 6/3) .. 30

VIII- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

A. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları (Madde 7)

B. Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları (Madde-8)

1- SGK alacaklarının yapılandırma kapsamı

2- İdari Para cezalarının yapılandırılması

3- Genel sağlık sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması

4-Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması

5-Rücu alacaklarının yapılandırılması

6-SGK Yapılandırması dışında tutulan alacaklar

7- Yapılandırılan SGK alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenmesi

8-Başvuru, taksit sayıları ve ödeme süreleri

9-Diğer Hususlar

10-Yapılandırmanın bozulması

11-Yapılandırmanın faydaları

C. Diğer Hükümler (madde 10)

IX- ORTAK HÜKÜMLER (MADDE 9)

X- DİĞER HÜKÜMLER (MADDE 10)

I- GENEL BİLGİ

12/3/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7440 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile

✓ Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,

✓ Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması,

✓ İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin durumu,

✓ Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

✓ İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi,

✓ Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları,

✓ Eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

✓ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve odaları borçlarının yapılandırılması,

✓ Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle;

– çalışanlara yapılan ayni ve nakdi ödemelerin sigorta primi ve gelir vergisi karşısındaki durumu;

– defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin durumu;

– ticaret sicili işlemleri;

– esnaf ve sanatkarların tescil, tadil ve terkin işlemleri,

– açılan tespit davası üzerine mahkeme tarafından borçlunun mal varlığının en az üçte birini kaybettiğine yönelik verilmiş kararların VUK şüpheli alacak başlıklı 323 üncü madde kapsamında dava veya icra safhasında bulunan alacak kabul edilmesi,

– emlâk vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı terkini

✓ Kurumlar Vergisi mükellefleri için 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden Ek Vergi ödenmesi,
konularında düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca detayına çalışanın ilerleyen bölümde ayrıntılı olarak yer verildiği üzere aşağıda yer alan Kanunlarda da bazı değişiklikler yapılmıştır.

✓ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

✓ 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu

✓ 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

✓ 492 sayılı Harçlar Kanunu

✓ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

✓ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

✓ 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu

✓ 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

✓ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

✓ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

✓ 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

✓ 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

✓ 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB