193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 30/4/2024 tarihli ve 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 30/4/2024 ibareleri 31/7/2024 şeklinde değiştirilerek uygulama süresi 31/7/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

01 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32533

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 8434

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/4/2024 TARİHLİ VE 8434 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 31/7/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih İle 31/7/2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır:

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

iv) Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0”

MADDE 2– Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5”

b) İkinci fıkrasında yer alan “30/4/2024” ibaresi “31/7/2024” şeklinde, “%0” ibaresi “%7,5” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan “30/4/2024” ibaresi “31/7/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan “30/4/2024” ibaresi “31/7/2024” şeklinde, “%5” ibaresi “%7,5” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/5/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/5/2024 talihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ve yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4 üncü maddesi, 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer maddeleri yayımı talihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.